Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promowanie oferty Maria Pieczka SETAM.

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 507 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 431 375.00 PLN
Beneficjent: Maria Pieczka SETAM


 

Projekt ma na celu promocję oryginalnej odzieży outdoorowej oferowanej
przez firmę SETAM pod własną marką
WADERA, na rynkach docelowych: Rosja, Francja i Niemcy.

Na rynkach europejskich Francja i Niemcy oraz na rynku rosyjskim
zostaną utworzone nowe kanały dystrybucyjne dla marki WADERA

 

Wartość ogółem 646 412,00
553 400,00 Wydatki kwalifikowane
470 390,00 Dofinansowanie Wkład UE
176 022,00 Wkład własny