I. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Maria Pieczka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Pieczka SETAM, ul. Piękna 2, 37-400 Nisko, NIP: 6020132038, REGON: 181044238, adres elektroniczny: mariapieczka.mp@gmail.com.
  2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez ADO.
  4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

II. Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Klientów o naszych najnowszych ofertach. Z subskrypcji newslettera można w każdym czasie zrezygnować klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: mariapieczka.mp@gmail.com.