RODO w Firmie Maria Pieczka SETAM

obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem , czyli podmiotem decydującym o tym , jak będą wykorzystywane dane osobowe , jest Maria Pieczka SETAM z siedzibą w Nisku ul. Piękna 2 . operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem wadera.com.pl

Jak się z nami skontaktować , żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych . Oto jego dane kontaktowe:

adres email. mariapieczka.mp@gmail.com

adres pocztowy Inspektor Ochrony Danych SETAM

37-400 Nisko ul. Piękna 2

Skąd mamy dane osobowe

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Wadera.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wadera.com.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe , ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą . W tym do :

*umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Wadera, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary kupione na wadera.com.pl.

*zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami , oraz zapewnienia obsługi Twego konta , transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych.

*realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi klientami na wadera.com.pl

*obsługi reklamacji na wadera.com.pl w sklepie internetowym , gdy złożysz taką reklamację

*obsługi zgłoszeń , które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy )

*kontaktowania się z Tobą w tym celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wadera.com.pl którym jest :

*monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich użytkowników, obejmującej np.

kontaktowanie się z Tobą w tym celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji , w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon:

*zapewnienie obsługi usług płatniczych

*ubezpieczenie zakupionego towaru

*zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną

*przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych , oraz zapewnienie rozliczalności ( wykazania spełnienia przez nas obowiązków z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu :

*zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

*organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych , w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych , możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe ?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych , aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

*adres e-mail, hasło , login, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie ( w przypadku konta dla firm)

*adres e-mail, hasło oraz login oraz imię nazwisko i informacje o adresie dostawy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych , niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z wadera.com.pl.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych . Poza tymi podanie Twoich danych jest dobrowolne .

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania , prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać , gdy:

*w odniesieniu do żądania sprostowania danych : zauważysz że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*w odniesieniu do żądania usunięcia danych : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych ; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych Twoich danych ; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane ze świadczeniem usług elektroniczną oferowanych dziecku;

*w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz , że Twoje dane są nieprawidłowe- możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

*w odniesieniu do żądania przeniesienia danych : przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych gdy:

* przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów dla celów statystycznych , a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację , w której się znalałeś/aś,

*Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj , że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

*Twoje dane udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na wadera.com.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną , czyli takim , które zapewniają usługi płatnicze, firmom przewozowym itp.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach :

* dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

*wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W tym szczególności podatkowych i rachunkowych ,

*zapobiegania nadużyciom i oszustom,

*statystycznych i archiwizacyjnych

*maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy .

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie ( w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację .

Profilowanie danych osobowych przez wadera.com.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie , w szczególności do analizy lub prognozy osobisty preferencji oraz zainteresowań.